Aftaleret

Retsregler

Bøger

Artikler

Udenlandsk litteratur

Aftalers indgåelse

Elektronisk aftaleret

Forbrugeraftaler

Fortolkning af aftaler

Aftalers ugyldighed

Mellemmænd


Retsregler

Aftaleloven

Bøger

Anders Sandøe Ørsted: Ørsteds Formularbog - formularer til de vigtigste i det borgerlige liv forefaldende kontrakter og andre dokumenter, 1855. Gyldendal. Hele bogen kan læses her.

Henry Ussing: Aftaler, 3. udg. 1950, 534 sider,  GadJura. Hele bogen kan læses her.

Stig Jørgensen: Kontraktsret 1, 1971, 229 sider, DJØF. Hele bogen kan læses her.

Preben Lyngsø: Afbestillingsret, 1971.

Palle Bo Madsen: Vildfarelser, forudsætninger og billighed, 1981, 328 sider, licentiatafhandling, Århus Universitet. Hele bogen kan læses her.

Palle Bo Madsen: Aftalefunktioner, 1. udg., 1983, 162 sider, DJØF. Hele bogen kan læses her.

Eigil Lego Andersen: Kontrakter om virksomhedskøb, 1. udg., 1991, GadJura. Anmeldt af Per Schaumburg-Müller i UfR 1991 B.337-340.

Eivind Einersen: Elektronisk aftale- og bevisret, 1. udg., 1992, DJØF.

Erik Werlauff: Anpartsaftalers bindende virkning - om kommanditisters tilbagetrædelses- og erstatningsbeføjelser efter tegning eller køb af K/S-anparter, 1994, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1994 B.262.

Lise Skovby: Aftaleret for transport og handel, 1. udg., 1995, 285 sider, DJØF.

Lars Halgreen: Sportsret. EU-retlige og kontraktmæssige aspekter ved sportsudøvelse i Danmark, 1. udg., 2000, 303 sider, Thomson. Anmeldt af Niels Gangsted-Rasmussen i ADV 2000.66-69 og i UfR 2000 B.156-157 og af Jens Ewald i JUR 2000.237-239.

Bogen behandler spørgsmål såsom den generelle retlige regulering af dansk idræt og sportens forhold til EU-retten, navnlig reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed og konkurrenceretten, samt til immaterialretten og den almindelige kontraktsret.

Jens Evald: Retsmisbrug i formueretten, 1. udg., aug. 2001, 300 sider, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2002 B.66-68 og af Erik Werlauff i JUR 2002.137-148.

Lars Halgreen: Sponsoraftaler - Paradigma, 1. udg., jan. 2004, 99 sider plus cd-rom, Thomson

Susanne Karstoft: Elektronisk aftaleret, 1. udg., 2004, 125 sider, Gjellerup. Anmeldt af Henrik Udsen i UfR 2005 B.23-24. Hele bogen kan læses her.

Jens Ravnkilde: Stiltiende aftaler, 1. udg., juli 2006, 222 sider, Forlaget Thomson. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2007 B.97/2-98.

Bjørn Saltorp og Erik Werlauff: Kontrakter, 2. udg., april 2009, 276 sider, DJØF

Claus Rohde: Intertemporal kontraktsret - belyst ved eksempler fra lejeretten, 1. udg., aug. 2009, 488 sider, Thomson Reuters. Anmeldt af Hans Helge Beck Thomsen i UfR 2009 B.371-372.

Karsten Naundrup Olesen: Offentlig opgave på kontrakt, 1. udg. okt. 2011, 200 sider, DJØF. Anmeldt af Christina D. Tvarnø i UfR 2012 B.24/2.

Ruth Nielsen: Contract Law in Denmark, 1. udg., juni 2012, 232 sider, DJØF

Stuart G. Bugg: Contracts in English; An Introductory Guide to Understanding, Using and Developing "Anglo-American" Style Contracts, 2. udg., 2013, 226 sider, DJØF. 1. udg., 2010, er anmeldt af Gregers Gam i ET nr. 3/2010 p. 261-262.

Anmelderen finder bogen anbefalelsesværdig som en grundlæggende basal oversigtsbog.

Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, 4. udg., aug. 2013, 542 sider, Forlaget Gjellerup. 2. udg., 2002, er anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2003 B.188. 1. udg. er anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1998 B.163.

Erik Werlauff: Kontrakter, 3. udg., 2013, 308 sider, DJØF.

Ole Hansen: Ændringsregler i længerevarende kontrakter, 1. udg., marts 2014, 238 sider, DJØF. Anmeldt af Christian Johansen i TBB 2014.286-288.

Ændringsregler i længerevarende kontrakter - af Ole Hansen
Optioner og ændringsrettigheder i olietransportaftaler - af Vibe Ulfbeck
Ændringsrisikoen i it-udviklingsaftaler - af Henrik Udsen
Formkrav og frister i entreprisekontrakter - en analyse af præklusion som retligt redskab til styring af ændringer i byggeaftaler - af Ole Hansen
Procesretlige aspekter af genforhandlingsklausuler - af Clement Salung Petersen
Regulering af lejen i erhvervslejemål efter U 2012.871/2 H - af Kim Frost
Forsikringsselskabets ændringsret ved forsikringsaftaler i Skandinavien - privat og offentlig regulering - af Ivan Sørensen
The adjusting of long-term supply contracts - Experience from German gas price case law - by Peter Rott
Regulation of Contract Changes Leading to a Duty to Retender in the New EU Public Procurement Directive - by Steen Treumer
Offentlige servicekontrakter og håndtering af ændrede lovkrav - af Karsten Naundrup Olesen
Stabiliseringsklausuler i investeringskontrakter -
af Lone Wandahl Mouyal

Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven med kommentarer, 6. udg., 2014, 389 sider, DJØF.

Andreas Schønbeck: Fortrolighedsaftaler, 1. udg., 2015, 226 sider, Hans Reitzels Forlag

Mads Bryde Andersen (red.), Johan Bärlund (red.), Boel Flodgren (red.), Johan Giertsen (red.) & Torgny Håstad (red.): Den Nordiske aftalelov 100 år. Festskrift i et samlet tobindsværk, 1. udg., maj 2015, 750 sider, DJØF

Bernhard Gomard, Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard: Almindelig kontraktsret, 5. udg., sept. 2015, 274 sider, DJØF. 2. udg., 1996, er anmeldt af Henrik Dichman i ADV 1999.213-214. 1. udg. er anmeldt af Preben Lyngsø i JUR 1988.277-282, samt af Jacob Nørager-Nielsen i UfR 1989 B.14-21.

Mads Bryde Andersen: Enkelte transaktioner, 3. udg., aug. 2016, 550 sider, Gad. 1. udg., 2003 er anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2004 B.204.

Erik Werlauff: Werlauffs kompendier: Kontraktudarbejdelse, 4. udgave, august 2018, 800 sider, Ex Tuto Publishing

Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 6. udg., juni 2017, 471 sider, Karnov Group. 1. udgaven er anmeldt af A. Grathe i FM 1988.72-73, af Preben Lyngsø i JUR 1988.277-282, samt af Jacob Nørager-Nielsen i UfR 1989 B.14-21.

 Lennart Lynge Andersen: Aftalelovens § 36 – fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol, 1. udg., jan. 2018, 512 sider, Ex totu publishing, anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2018 B.156-157

Erik Werlauff: Kontrakter, 4. udg., 2018, 304 sider, DJØF.

Mads Bryde Andersen: Praktisk aftaleret, 5. udg., sept. 2020, 552 sider, Gads Forlag. 1. udg. er anmeldt af Lars Hedegaard Christensen i JUR 1996.198-202 og af Jørgen Nørgaard i UfR 1997 B.402-403. 2. udg. er anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2004 B.204 og af Poul Krüger Andersen i TfS 2004.134.

 

Artikler

Lennart Lynge Andersen i ET nr. 1/2008 p. 3: Aftaleloven 90 år - en konference.

Omtale af konference på CBS i efteråret 2007, hvor 90-års dagen for aftaleloven og for CBS blev markeret, mens professor, jur. dr. Lars Gorton blev installeret som gæsteprofessor. Konferencens forelæsninger er bragt i nærværende udgave af ET.

Mads Bryde Andersen i ET nr. 1/2008 p. 51-56: Bør aftaleloven også fejre 100 års fødselsdag?

Om aftalelovens forældelse, men samtidig om dens betydning i kraft af grundsætninger. Betragtninger vedrørende den nordiske retskultur. Om anvendelsen af aftaleloven, herunder omtale af principperne, der kan udledes. Om nutidige problemstillinger, der er uomtalte i aftaleloven. Forfatteren vurderer behovet for en ajourføring og beskriver mulige alternativer til aftaleloven, men finder, at der ikke umiddelbart er behov for en reform.

Lars Gorton i ET nr. 2/2009 p. 170-188: Boilerplateklausuler.

Med udgangspunkt i svensk ret beskrives boilerplateklausuler. Definition af begrebet og omtale af forskellige typer. Vurdering af klausulernes retsvirkninger.

Rasmus Munk Nielsen og Kristian Storgaard i ET nr. 3/2010 p. 225-237: Retlig håndhævelse af informationsforpligtelser i (licens)kontrakter.

Om håndhævelse på grundlag af tvangsfuldbyrdelsesreglerne og i forbindelse med retssager. Tillige om alternative muligheder for forebyggelse af misligholdelse gennem kontraktkoncipering.

René Franz Henschel i ET nr. 4/2011 p. 305-316: Serviceaftaler mellem kommercielle parter.

En gennemgang af serviceaftaler der er et ureguleret område med henblik på parternes informations- og samarbejdspligter.

Clement Salung Petersen i UfR 2013 B.35-44: Procesretlige aspekter af genforhandlingsklausuler.

Nogle genforhandlingsklausuler giver ved forgæves genforhandling en troværdig tredjepart kompetence til at ændre aftaleforholdet med bindende virkning for aftalens parter. Det undersøges, i hvilket omfang parterne hermed gyldigt kan overlade en sådan ændringskompetence til en dansk domstol eller en voldgiftsret.

Kim Frost i ET nr. 1/2014 p. 23-34: Anvendelse af "eller ordre"-klausuler i gensidigt bebyrdende aftaler.

Artiklen diskuterer retsvirkningen af anvendelse af "eller ordre"-klausuler.

Niklas Arvidsson i NTS nr. 3/2014 p. 22-42: Indirekt handlingsstyrande kontraktsklausuler - om ogiltighet och skadestånd.

Artiklen beskriver problematikken i anvendelsen af kommercielle aftaleklausuler.

Hans Henrik Edlund i UfR 2014 B.117-123: Betingede aftaler og retsvirkningerne heraf.

Anders Ørgaard i UfR 2016 B.361-367: Brexit - mulige kontraktsretlige effekter.

Andreas Schønbeck i ET nr.1/2017 p. 60-67: Det kontraktuelle back-to-back-princip.

Betydning og indehold af back-to-back princippet og hvorledes dette kan anvendes ved kontraktkoncipering.

Steen Rosenfalck i ADV nr. 4/2017 p. 42-45: Brexit set ud fra et juridisk synspunkt.

Lars Hedegaard Kristensen og Torsten Iversen i UfR 2017 B.281-286: Brexit - i lyset af gældende dansk kontraktsret.

 Palle Bo Madsen i UfR 2018 B.131.146: Aftalte ansvarsfritagelser i erhvervsforhold

Lennart Lynge Andersen i Aktuel Jura nr. 1/2018: Urimelige aftaler (aftalelovens § 36)

Udenlandsk litteratur:

E. Allan Farnsworth: Farnsworth on Contracts I-III, 1990, Boston. Anmeldt af Ole Lando i UfR 1992 B.143-144.

E. Allan Farnsworth: United States Contract Law, 1991, New York. Anmeldt af Ole Lando i UfR 1992 B.143-144.

Jan Ramberg: Allmän avtalsrätt, 3. udg., 1991, Stockholm.

Ulf Bernitz: Standardavtalsrätt, 6. uppl., 1993.

Bert Lehrberg: Avtalstolkning - tolkning av avtal och andre rättshandlingar på formögenhetsrättens område, 1995, Norstedt Juridik, Stockholm. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1995 B.406 og af Palle Bo Madsen i TfR 1996.190-194.

Mattias Hedwall: Tolkning av kommersiella avtal, 1994, Juristförlaget, Stockholm. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1995 B.406 og af Palle Bo Madsen i TfR 1995.743-745.

Frey Nybergh: Avtalsfrihet - rätt till avtal. En nordisk undersökning om kontraheringsplikt till förmån for privatpersoner. Nord 1997:10. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1998 B.72-73.

Rolf Dotewall: Mellemmannens kunskap och huvudmannens bundethed, 1998, 354 sider, Norstedt Juridik. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1998 B.295-296.

Jo Hov: Avtaleslutning og ugyldighet, 1998, Oslo.

Bert Lehrberg: Omförhandlingsklausuler - betydelse och rättslig behandling, tillämpningsområden, rekvisit och rättsföljder, 1999, 127 sider, Stockholm. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2000 B.101-102.

Aage Thor Falkanger: God tro, En studie av kravet til god tro som vilkår for å erhverve eller opprettholde privatrettslige rettigheter, disputats 1999, 503 sider. Anmeldt af Tore Bråthen i NTS nr. 2/1999 p. 31-32.

Anders Holm: Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, disputats, 2004, 315 sider, Acta Iuris Lincopensis, Linköpings Universitet. Anmeldt af Palle Bo Madsen i UfR 2006 B.87/1.

Boel Flodgren, Lars Gorton, Eva Lindell-Frantz og Per Samuelsson (red.): Avtalslagen 90 år - Aktuell nordisk rättspraxis. Norstedts Juridik. 2005. 498 sider. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i ET nr. 2/2006 p. 184-187.

Johan Giertsen: Avtaler, 2006, 300 sider, Universitetsforlaget. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2007 B.22/2-23 og af Vibe Ulfbeck i ET nr. 2/2007 p. 161-163.

Anmelderen anser værket som en glimrende lærebog, hvori inddrages de nyeste tendenser inden for aftaleret, men påpeger, at udgangspunktet er taget i norske og internationale retskilder, mens øvrige nordiske lande ikke vægtes højt.

J. Munukka: Kontraktuell Lojalitetsplikt, 1. udg., 2007, 575 sider, Jure. Anmeldt af Lars Gorton i ET nr. 4/2007 p. 344-347.

Om forfatterens generelle beskrivelse af loyalitetspligt i svensk og international sammenhæng, samt hans behandling af emnet i forbindelse med forskellige aftaletyper.

Ulf Bernitz: Standardavtalsrätt, 7. udg., 2008, 234 sider, Norstedts Juridik.

Torbjörn Ingvarsson: Ogiltighet och rättsföljd, 1. udg., 2012, 276 sider, Norstedts Juridik

David Frydlinger: Det affärsjuridiska hantverket. Arbetet innanför avtalsfrihetens gränser, 2012, 255 sider, Norstedts Juridik. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2013 B.72-73.

Erlend Haaskjold: Kontraktsforpliktelser, 2. udg., 2013, 736 sider, Cappelen Damm

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20