Færdselsret

Retsregler

Bøger

Elbiler

Færdselslovens område

Godkendelse og syn af køretøjer

Registrering af køretøjer

Færdselsstrafferet

Færdselsansvar

Forsikring

Parkeringsafgifter


Retsregler

Færdselsloven

Færdselsloven

Bekg. nr. 1520 af 13.12.2019 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang

Bekg. nr. 849 af 20.08.2019 om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

Bekg. nr. 1696 af 20.12.2018 om Færdselsstyrelsens parkeringskontrol på statslige veje

Bekg. nr. 1318 af 22.11.2018 om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

Bekg. nr. 485 af 25.05.2016 om slæbning af køretøjer

Bekg. nr. 463 af 02.05.2013 om udlejning af motorkøretøjer uden fører

Bekg. nr. 324 af 07.04.2006 om brug af sikkerhedsseler m.v.

Kørekort

Færdselsstyrelsens orientering om kørekort

Bekg. nr. 770 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)

Bekg. nr. 765 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)

Bekg. nr. 764 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E)

Bekg. nr. 763 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)

Bekg. nr. 762 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)

Bekg. nr. 761 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)

Bekg. nr. 760 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E)

Bekg. nr. 759 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)

Bekg. nr. 758 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E)

Bekg. nr. 757 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)

Bekg. nr. 756 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelse til motorcykel (kategori A1, A2 og A)

Bekg. nr. 755 af 29.05.2020 om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)

Bekg. nr. 365 af 04.04.2020 om særlig forlængelse af kørekort med kørelærergodkendelse og legitimationskort til personer, der regulerer færdslen i forbindelse med gennemførelse af særtransport til sikring af forsyningen af varer i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekg. nr. 906 af 27.08.2019 om kørekort

Bekg. nr. 1594 af 15.12.2016 om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige

Bekg. nr. 133 af 02.03.2005 om obligatorisk knallertundervisning og knallertbeviser

Cirkulære nr. 9163 af 25.03.2015 om kørekort

Vejledning nr. 9693 af 31.07.2017 om helbredskrav til kørekort

Regulering af betalingsbeløb

Bekg. nr. 1137 af 18.11.2019 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekg. nr. 1135 af 18.11.2019 om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekg. nr. 1278 af 13.11.2018 om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekg. nr. 1276 af 13.11.2018 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekg. nr. 1243 af 07.11.2017 om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekg. nr. 1240 af 07.11.2017 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekg. nr. 1470 af 28.11.2016 om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 i

Bekg. nr. 1469 af 28.11.2016 om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 59 a

Bekg. nr. 1631 af 14.12.2015 om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 124 i

Bekg. nr. 1629 af 14.12.2015 om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 59 a

Bekg. nr. 1396 af 15.12 2014 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekg. nr. 1394 af 15.12 2014 om regulering af beløb i henhold til færdselslovens § 59 a

Bekg. nr. 931 af 24.10.2001 om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven. (2002)

Bekg. nr. 988 af 03.11.2000 om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven.

Bekg. nr. 803 af 18.10.1999 om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven.

Bekg. nr. 893 af 14.12.1998 om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven.

Regulering af erstatningsbeløb

Bekg. nr. 989 af 03.11.2000 om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven.

Køre- hviletidsbestemmelser

Bekg. nr. 328 af 28.03.2007 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Vejafmærkning

Bekg. nr. 1633 af 20.12.2017 om anvendelse af vejafmærkning

Bekg. nr. 1632 af 20.12.2017 om vejafmærkning

Andet

Bekg. nr. 695 af 26.05.2020 om pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik

Bekg. nr. 453 af 20.04.2020 om Autonomous Mobility A/S' forsøg med selvkørende motorkøretøjer ved Slagelse Sygehus og Psykiatrisygehus Slagelse

Bekg. nr. 331 af 31.03.2020 om forlængelse af gyldigheden af parkeringskort for personer med handicap i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Bekg. nr. 206 af 16.03.2020 om Autonomous Mobility A/S' forsøg med selvkørende motorkøretøjer i Københavns Nordhavn

Bekg. nr. 1292 af 03.12.2019 om Aalborg Kommunes forsøg med selvkørende motorkøretøjer på Astrupstien og Jerupstien

Bekg. nr. 782 af 07.08.2019 om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort

Bekg. nr. 620 af 17.06.2019 om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger (Vejbumpbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 569 af 07.05.2019 om udmøntning af pulje til nedskiltning af hastighedsgrænser til 70 km i timen for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje (kommuneveje)

Bekg. nr. 41 af 14.01.2019 om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard

Bekg. nr. 40 af 14.01.2019 om forsøgsordning for motoriseret løbehjul

Bekg. nr. 1617 af 18.12.2018 om anvendelse af hundetrukne køretøjer

Bekg. nr. 878 af 25.06.2018 om forsøgsordning for speed pedelecs

Bøger

Bjarne Frandsen: Håndbog i færdselslovgivningen, 7. udg., 1970, 848 sider, Gad.

Henrik Waaben, Steen Taber Rasmussen, Michael Sjøberg, Christian Sinding og Ole Hansen: Færdselsloven med kommentarer, 2. udg., 1992, 882 sider, DJØF. 1. udg., 1979, ved Ole Due, Bjarne Christensen, Peter Lilholt, Kirsten Sørensen, Peter Wiese og Bent Østerborg er anmeldt af Peter Rørdam i JUR 1979.185-196: Anmeldelse med nogle betragtninger over virkningen af reglerne om promille- og spirituskørsel.

Henrik Waaben, Kirsten Søndergaard Munck, Birgitte Arent Eiriksson & Hanne Aagaard: Færdselsloven med kommentarer, 3. udg., feb. 2017, 1768 sider, DJØF, Anmeldt af Gorm Toftegaard Nielsen i UfR 2017 B.442.

 Niels Waage: Spiritus- og narkokørsel mv. 1. udg., 2018, 661 sider, Karnov Group

Elbiler

Bekg. nr. 1154 af 08.07.2020 om pulje til udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler

Færdselslovens område

UfR 2011.870 VLD: T havde ført en gummiged fra en grusgrav og videre ad en grusvej, hvor gummigedens frontskovl var hævet i ca. to meters højde, hvilket betød, at han var forhindret i at se modkørende færdsel, hvorved han påkørte en modkørende sættevogn med skade på sættevognen til følge. T blev herefter tiltalt for overtrædelse af FL § 3, stk. 1 og § 15, stk. 1 for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden. Spørgsmålet var herefter, om FL gjaldt for den pågældende grusvej. Grusvejen var lukket med en bom uden for grusgravens åbningstid, og i åbningstiden var grusvejen den eneste vej ind i grusgraven. Endvidere var det kun lastbiler med ærinde i grusgraven, der benyttede grusvejen. VL lagde herefter til grund, at der gennemsnitligt kom 50-100 lastbiler i grusgraven om dagen, hvorfor VL ikke fandt, at grusvejen ikke blev benyttet til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter, hvorfor grusvejen ikke var omfattet af FL § 1. T blev derfor frifundet.

UfR 2017.1973 ØLD: Græsareal, som var for snævert til, at biler kunne køre ind på området, var omfattet af FÆL § 1. Overtrædelse af STRFL § 164, stk. 1, ved telefonisk at have meddelt politiet, at en anden person havde ført bilen.

T var tiltalt for spirituskørsel jf. FÆL § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1, ved at have kørt en bil ad en gade og ind på et tilstødende græsareal. Yderligere var T tiltalt for overtrædelse af STRFL § 164, stk. 1, ved telefonisk til politibetjent P urigtigt at have oplyst, at det var O, som havde ført bilen. Retten i Nykøbing Falster fandt, at efter FÆL § 1 gjaldt loven, hvor andet ikke var bestemt, for færdsel på vej, som benyttedes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Det pågældende græsareal var omkranset på alle sider af lavt murværk el.lign., der udgjorde resterne af et tidligere kloster. På en side var der adgang til området ad en passage, som i almindelighed var for snæver til, at biler kunne køre ind på området. Biler kørte således ikke på området, og cyklister havde pga. det lave murværk ikke anledning til at benytte arealet til færdsel. Det måtte derfor antages, at området, under normale omstændigheder, alene benyttedes af personer, der ønskede at besigtige ruinen. Under disse omstændigheder fandt BR, at området ikke kunne anses for omfattet af FÆL, da området ikke benyttedes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. T havde anført, at det var O, der havde ført bilen på klosterarealet. Der forelå ingen oplysninger om, at T var bekendt med, om O havde kørekort eller var påvirket af spiritus, hvorved bemærkedes, at arealet ikke kunne anses for omfattet af FÆL. T blev frifundet for STRFL § 164, stk. 1 og blev frakendt kørekortet i 3 år, jf. FÆL § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128. ØL fandt efter det foreliggende, at området var udlagt som et offentligt anlæg, der var åbent for almenheden, og som efter sit parklignende præg fremstod som bestemt til almindelig benyttelse for hovedsagelig fodgængere. Området måtte dermed anses for omfattet af FÆL § 1. Da T forinden havde indtaget alkohol som anført i promilleerklæringen, ansås T skyldig for spirituskørsel. T blev frakendt kørekortet i 3 år, jf. FÆL § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128.

Godkendelse og syn af køretøjer

Lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekg. nr. 959 af 24.09.2012

Bekg. nr. 1306 af 07.09.2020 om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

Bekg. nr. 1270 af 28.08.2020 om overgangsregler for godkendelse af nye individuelle motorkøretøjer m.v.

Bekg. nr. 1269 af 28.08.2020 om godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil m.v.

Bekg. nr. 1268 af 28.08.2020 om udpegelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til visse forordninger

Bekg. nr. 1267 af 28.08.2020 om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer m.v.

Bekg. nr. 1266 af 28.08.2020 om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v.

Bekg. nr. 855 af 11.06.2020 om køretøjers indretning og udstyr m.v.

Bekg. nr. 362 af 04.04.2020 om suspendering af frister fastsat i medfør af § 3 i lov om godkendelse og syn af køretøjer i forbindelse med håndtering af COVID-19

Bekg. nr. 1050 af 17.10.2019 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekg. nr. 516 af 01.06.2012 om godkendelse og syn af køretøjer

Bekg. nr. 968 af 14.10.2005 om virksomheder, der foretager syn af køretøjer (synsvirksomheder)

Registrering af køretøjer

Lov om registrering af køretøjer (Køretøjsregistreringsloven), jf. lovbekg. nr. 186 af 01.03.2020

Bekg. nr. 1643 af 17.12.2018 om registrering af køretøjer

UfR 1997.829 HD: 15 km vej ved Buksefjorden på Grønland måtte anses for benyttet til almindelig færdsel og derfor omfattet af den grønlandske færdselslovs § 1, således at de køretøjer, som blev anvendt til kørsel på vejen, var registreringspligtige efter lovens § 5, stk. 1. Også 9 tipbiler (dumpers) måtte anses omfattet af registreringspligten.

UfR 2007.1696 ØLD: T A/S var tiltalt for overtrædelse af bl.a. FÆL § 118, stk.10, jf. Færdselsstyrelsens bekg. nr. 1172 af 03.12.2004, ved at have været ansvarlig for, at chaufføren C førte særtransport bestående af lastbil med tilkoblet sættevogn, der begge var registreret til synsfri sammenkobling, selvom vognens længde oversteg 16,5 m. Det var ubestridt, at C førte særtransporten i strid med Færdselsstyrelsens bekendtgørelse, hvorimod det var gjort gældende, at vogntogets længde på 17,1 m ikke var i strid med tilladelsen til særtransport, hvorefter den tilladte længde på vogntoget var "22,00/30,00 m.". ØL fandt, at da vogntogets længde ubestridt oversteg 16,5 m, kunne det ikke sammenkobles synsfrit, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i bekg. nr. 145 af 19.03.1996. Dette gjaldt, uanset at forlængelsen ud over 16,5 m skyldtes, at den såkaldte skammel var skubbet ud. Det forhold, at der i den generelle tilladelse til særtransport med den omhandlede sættevogn var tilladelse til transporter med en længde op til 30 meter, kunne ikke føre til, at længden synsfrit kunne overstige 16,5 m. Da der ikke var anført omstændigheder, der kunne fritage T A/S for strafansvar tiltrådte ØL, at T A/S var skyldig og stadfæstede derfor bødestraffen på 6.500 kr.

UfR 2017.3053 VLD: T's uvidenhed om tilstedeværelse af photoblocker-folie på hans bils nummerplade, blev karakteriseret som uagtsomhed, hvorfor T blev straffet med en bøde på 5.000 kr., jf. registreringsbekendtgørelsen.

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsens § 117, stk. 3, jf. § 69, stk. 4, idet T havde forsynet sin forreste nummerplade med photoblocker-folie, så nummerpladen ikke kunne aflæses af blitz fra fartkontrol. T påstod ikke at kende til photoblocker-folien på nummerpladen, og at T først opdagede, at 7-tallet på nummerpladen var uaflæselig, da T fik tilsendt bødeforelægget for at være blevet blitzet. T havde haft bilen fra ny. Retten i Sønderborg fandt, at det ikke var tilstrækkeligt bevist, at T var vidende om, at bilens nummerplade var påført photoblocker-folie. T havde endnu ikke på det anførte gerningstidspunkt fået tilsendt bødeforelægget, hvorfor det ikke kunne lægges til grund, at T på gerningstidspunktet var vidende om, at nummerpladen var delvist uaflæselig. Da den påførte folie ikke var umiddelbart synlig, fandtes det ikke, at T ved uagtsomhed havde gjort sig skyldig i overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen. T blev frifundet. VL fandt, at det var bevist, at der på 7-tallet på T's nummerplade var placeret et stykke refleksfolie, der indebar, at lys blev reflekteret på en sådan måde, at 7-tallet på nummerpladen ikke kunne fotograferes i en fartkontrol. Gerningsindholdet i § 69, stk. 4, nu § 71, stk. 4, i registreringsbekendtgørelsen var derved opfyldt. T havde som ejer af bilen ansvaret for, at bilens nummerplade var i lovmæssig stand. Efter forklaringen fra politiassistent P kunne folien ses med det blotte øje. Under disse omstændigheder har T i hvert fald ved uagtsomhed gjort sig skyldig. Bøden kunne passende udmåles til 5.000 kr.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

15-03-20